Towary zabronione

Sprawdź, czego nie możesz wysłać.

pg.picture1

pg.picture2

pg.picture3

pg.picture4

pg.picture5

pg.picture6

pg.picture7

pg.picture8

pg.picture9

pg.picture10

pg.picture11

pg.picture12

pg.headerList

pg.subheaderList

  • monety, banknoty, waluty lub jakiekolwiek walory płatne na okaziciela, czeki podróżne, platyna, złoto lub srebro (przetworzone lub nie), kamienie szlachetne, biżuteria i inne przedmioty wartościowe
  • przedmioty niebezpieczne mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek lub urządzeń pocztowych
  • narkotyki i substancje psychotropowe lub inne nielegalne substancje odurzające zakazane w kraju przeznaczenia i nadania
  • broń palna i amunicja, broń biała i inne przedmioty przeznaczone do ataku lub obrony
  • materiały wybuchowe, łatwopalne lub promieniotwórcze
  • rozbrojone wybuchowe urządzenia i sprzęt wojskowy, w tym rozbrojone granaty, pociski i inne podobne przedmioty, jak również repliki tych urządzeń i przedmiotów
  • substancje wywołujące zakażenie
  • żywe zwierzęta i rośliny
  • karmy, pasze dla zwierząt
  • nasiona i sadzonki
  • produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego niepoddane obróbce cieplnej i inna żywność, z wyjątkiem żywności w opakowaniach fabrycznych o masie do 10 kg w przesyłce
  • produkty łatwo psujące się
  • przedmioty stanowiące dziedzictwo narodowe, historyczne lub kulturalne
  • alkohol, leki i wyroby tytoniowe
  • dokumenty mające charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymieniane pomiędzy osobami innymi niż nadawca i adresat lub osobami z nimi zamieszkujące
  • pozwolenia na broń, książeczki ewidencji stażu pracy, książeczki wojskowe, paszporty i inne dokumenty identyfikacyjne
  • rzeczy wykonane z tworzyw kruchych, łamliwych oraz rzeczy o krótkim okresie trwałości
  • przedmioty podrabiane, nielegalne, a także produkty chronione prawem autorskim
  • przedmioty o charakterze nieprzyzwoitym i niemoralnym
  • ramy motocykli, silników, podwozi itp., opisanych jako zespoły i części pojazdów