Reklamacje

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w obrocie zagranicznym prawo do wniesienia reklamacji przysługuje:

  • nadawcy,
  • odbiorcy/adresatowi – jeśli nadawca zrzekł się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa dochodzenia roszczeń znajdziesz tutaj.

KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi można zgłosić najpóźniej w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia następującego po dniu nadania przesyłki.

Reklamację można wnieść z tytułu:

  • utraty przesyłki pocztowej,
  • ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki pocztowej,
  • znacznego opóźnienia w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do terminów określonych na stronie www.meestpost.com.

JAKIE SĄ TERMINY ROZPATRZENIA REKLAMACJI?

Według obowiązującego Prawa pocztowego operator pocztowy świadczący usługi w obrocie zagranicznym ma 3 miesiące na wypłatę odszkodowania lub poinformowanie o nieuznaniu reklamacji. Niemniej jednak przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Aby złożyć reklamację, kliknij poniższy przycisk „Złóż reklamację” i wypełnij formularz.

Złóż reklamację

W celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, prosimy o przesłanie na adres mailowy: info.poland@meest.com potwierdzenia nadania przesyłki, zdjęć paczki i jej zawartości oraz dokumentów potwierdzających wartość przesyłki.