Towary zabronione

Sprawdź, czego nie możesz wysłać.

Monety, banknoty, waluty

Przedmioty niebezpieczne

Narkotyki i substancje psychotropowe

Broń palna i amunicja

Materiały wybuchowe

Sprzęt wojskowy

Substancje zakaźne

Żywe zwierzęta i rośliny

Nasiona i sadzonki

Alkohol i wyroby tytoniowe

Przedmioty nielegalne

Ramy motocykli, silników, podwozi itp.

Sprawdź, czego nie możesz przesłać.

Towary zabronione

  TOWARY BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE W PRZESYŁKACH POCZTOWYCH

  • rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.
  • materiały łatwopalne lub wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń lub amunicję
  • towary, których przewóz jest prawnie zabroniony w kraju pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia (np. kość słoniowa i wykonane z niej wyroby)
  • narkotyki, substancje psychotropowe oraz nowe substancje psychoaktywne tzw. „dopalacze” jak również produkty konopne, pochodne konopi oraz innych konopi niż włókniste (w tym z marihuany leczniczej)
  • żywe zwierzęta
  • organy ludzkie lub zwierzęce, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego
  • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich lub zwierzęcych
  • przedmioty o charakterze nieprzyzwoitym i niemoralnym
  • dokumenty mające charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymieniane pomiędzy osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące
  • przedmioty podrobione i pirackie kopie.

  Ponadto Meest nie przyjmuje przesyłek zawierających:

  • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy (alkohol, wyroby tytoniowe)
  • susz tytoniowy w rozumieniu ustawy o akcyzie lub alkohol skażony,
  • leki, produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych,
  • artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu
  • produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009 r.

   

  DODATKOWE TOWARY ZABRONIONE W PRZESYŁKACH POCZTOWYCH WYSYŁANYCH DO UKRAINY

  • tytoń i wyroby tytoniowe
  • alkohol
  • używana zabrudzona odzież i obuwie
  • karmy, pasze dla zwierząt
  • nasiona i sadzonki
  • dzieła sztuki, dzieła kolekcjonerskie, antyki
  • dokumenty identyfikacyjne, takie jak paszporty lub dowody osobiste
  • leki przeterminowane i bez oryginalnego opakowania
  • produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego i inna żywność, z wyjątkiem żywności w opakowaniach fabrycznych o masie do 10 kg w przesyłce
  • banknoty, walory płatne na okaziciela oraz waluty obce.

  W przypadku wysyłki ram motocykli, silników, podwozi itp. - opisanych jako zespoły i części pojazdów - oraz pojazdów elektrycznych (elektryczne hulajnogi, deskorolki, rolki itp.) odbiorca będzie musiał zapłacić cło oraz podatek VAT od pełnej wartości towaru.

  UWAGA!

  W  sytuacji  uzasadnionego  podejrzenia,  iż przesyłka nie spełnia wymogów, o których mowa powyżej, przewoźnik może sprawdzić jej zawartość przed jej przyjęciem,  a  następnie  podjąć  decyzję  o  wstrzymywaniu w transporcie w danym oddziale przewoźnika. Po przekroczeniu ustalonego terminu oczekiwania na odbiór przesyłki w miejscu zatrzymania, przesyłka z zakazaną lub nieobsługiwaną zawartością zostanie komisyjnie zniszczona. Nadanie rzeczy wyłączonych z przewozu może również wiązać się z sankcjami wynikającymi z odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących.

   

  SZCZEGÓŁOWA LISTA POZYCJI NIEPODLEGAJĄCYCH REKOMPENSACIE ZA ZGUBIENIE, USZKODZENIE LUB SPÓŹNIONĄ DOSTAWĘ

  Nadawca przesyłki przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia wynikające z zawartości paczki.

  • Towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu, w tym:

  telewizory,
  monitory,
  laptopy,
  aparaty fotograficzne i obiektywy,
  płyty kuchenne,
  przedmioty wykonane z tworzyw kruchych, łamliwych: kryształu, ceramiki, porcelany, gipsu,
  lustra, lub przedmioty ze wstawkami lustrzanymi,
  przedmioty szklane, np. parawany nawannowe, szklanki, wazony, itp.
  okulary, sprzęt optyczny (np. teleskopy lub lornetki),
  rośliny, nasiona, kwiaty, nawozy i produkty roślinne,
  instrumenty muzyczne smyczkowe lub szarpane;

  • Przedmioty wartościowe:

  metale lub kamienie szlachetne oraz wyroby z nich,
  wyroby jubilerskie,
  dzieła sztuki lub wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych,
  przedmioty numizmatyczne lub zbiory filatelistyczne;

  • Instrumenty płatnicze:

  pieniądze,
  karty płatnicze, karty kredytowe, przedpłacone karty (pre-paid),
  papiery wartościowe takie jak czeki, weksle, obligacje, akcje bony skarbowe,
  książeczki oszczędnościowe;

  • Dokumenty:

  dokumentacja medyczna, dokumentacja dotycząca zatrudnienia, zawierająca dane personalne,
  dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
  bilety/vouchery,
  paszporty,
  dowody osobiste,
  prawo jazdy;

  • Wszystkie przedmioty, które zostały nieprawidłowo spakowane, niewłaściwie zabezpieczone, bez „wypełniaczy” typu styropian;

  • Materiały w stanie płynnym, e-papierosy.