Towary zabronione

Sprawdź, czego nie możesz wysłać.

Monety, banknoty, waluty

Przedmioty niebezpieczne

Narkotyki i substancje psychotropowe

Broń palna i amunicja

Materiały wybuchowe

Sprzęt wojskowy

Substancje zakaźne

Żywe zwierzęta i rośliny

Nasiona i sadzonki

Alkohol i wyroby tytoniowe

Przedmioty nielegalne

Ramy motocykli, silników, podwozi itp.

Sprawdź czego nie możesz przesłać.

Towary zabronione

  • monety, banknoty, waluty lub jakiekolwiek walory płatne na okaziciela, czeki podróżne, platyna, złoto lub srebro (przetworzone lub nie), kamienie szlachetne, biżuteria i inne przedmioty wartościowe.
  • przedmioty niebezpieczne mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek lub urządzeń pocztowych.
  • narkotyki i substancje psychotropowe lub inne nielegalne substancje odurzające zakazane w kraju przeznaczenia i nadania.
  • broń palna i amunicja, broń biała i inne przedmioty przeznaczone do ataku lub obrony.
  • materiały wybuchowe, łatwopalne lub promieniotwórcze.
  • rozbrojone wybuchowe urządzenia i sprzęt wojskowy, w tym rozbrojone granaty, pociski i inne podobne przedmioty, jak również repliki tych urządzeń i przedmiotów.
  • substancje wywołujące zakażenie.
  • żywe zwierzęta i rośliny.
  • karmy, pasze dla zwierząt.
  • nasiona i sadzonki.
  • produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego niepoddane obróbce cieplnej i inna żywność, z wyjątkiem żywności w opakowaniach fabrycznych o masie do 10 kg w przesyłce.
  • produkty łatwo psujące się.
  • przedmioty stanowiące dziedzictwo narodowe, historyczne lub kulturalne.
  • alkohol, leki i wyroby tytoniowe.
  • dokumenty mające charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymieniane pomiędzy osobami innymi niż nadawca i adresat lub osobami z nimi zamieszkujące.
  • pozwolenia na broń, książeczki ewidencji stażu pracy, książeczki wojskowe, paszporty i inne dokumenty identyfikacyjne.
  • rzeczy wykonane z tworzyw kruchych, łamliwych oraz rzeczy o krótkim okresie trwałości.
  • przedmioty podrabiane, nielegalne, a także produkty chronione prawem autorskim.
  • przedmioty o charakterze nieprzyzwoitym i niemoralnym.
  • ramy motocykli, silników, podwozi itp., opisanych jako zespoły i części pojazdów.