REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO   WWW.PACZKADOUKRAINY.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.paczkadoukrainy.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez MEEST POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, ul. Transportowców 5, 39-200 Dębica, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000259760, NIP: 8722267231, REGON: 180145090, kapitał zakładowy: 990 000,00 zł, zwaną dalej ,,Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
   1. adres poczty elektronicznej: info@paczkadoukrainy.pl,
   2. telefonicznie pod numerem: +22 113 40 54,
   3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. 
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.paczkadoukrainy.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.paczkadoukrainy.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca -  Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Przesyłka – paczka, koperta lub innego rodzaju spakowana rzecz, która zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez Przewoźnika (dalej jako ,,Regulamin Przewoźnika”/,,Regulamin świadczenia usług Przewoźnika”) oraz informacjami na Stronie Serwisu, może zostać zlecona do przewozu i dostarczenia do adresata przez Przewoźnika;

Przewoźnik – podmiot profesjonalnie zajmujący się przewozem i doręczaniem towarów, realizujący we własnym imieniu na własną rzecz usługi, zgodnie Regulaminem świadczenia usług Przewoźnika, którym się posługuje; 

Konto/Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą, której może on dokonywać określonych czynności w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności, przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, dokonania symulacji kosztów doręczenia Przesyłki do wybranego miejsca za pośrednictwem usług Przewoźników prezentowanych w Serwisie, nadania przesyłki u Przewoźnika, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Celem Serwisu internetowego jest udostępnienie jego Użytkownikom informacji na temat możliwości, ogólnych warunków doręczenia Przesyłki do wybranych miejsc na terytorium Ukrainy, informacji o Przewoźnikach, którzy oferują swoje usługi w tym zakresie, jak również dokonania symulacji kosztów takich usług. W przypadku wybranych Przewoźników, Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu również dokonanie nadania Przesyłki do przewozu bezpośrednio danemu Przewoźnikowi  (dalej jako ,,Zlecenie nadania Przesyłki” lub ,,Zlecenie”), zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
   1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
   2. założenie  i prowadzenie Konta w Serwisie,
   3. możliwość dokonania symulacji kosztów przewozu i doręczenia Przesyłki (dalej zwana ,,Kalkulatorem”),
   4. obliczenia i porównania orientacyjnych kosztów doręczenia Przesyłki do wybranego miejsca za pośrednictwem usług Przewoźników prezentowanych w Serwisie,
   5. Zlecenie nadania Przesyłki,
   6. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
   7. świadczenie Usługi Newsletter.
 1. Usługi świadczone w Serwisie są bezpłatne, za wyjątkiem Usługi Zlecenia nadania Przesyłki, która jest odpłatna na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w wysokości wskazanej w Serwisie.
 2. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje informacje o usługach świadczonych przez Przewoźników oraz inne informacje zgodne ze specyfiką i charakterem Serwisu. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie.
 3. Usługodawca udostępnia również na stronach Serwisu internetowego Kalkulator pozwalający na przeprowadzenie symulacji kosztów przewozu i doręczenia Przesyłki.
 4. Ponadto w Serwisie prezentowane są informacje o usługach bądź produktach Przewoźników, obejmujących całościową lub częściową ofertą danego Przewoźnika. Wybrane spośród usług Przewoźników, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być Zlecone za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji dostępnych w Serwisie, w tym informacji o usługach i produktach Przewoźników, o których mowa w ppkt. 6 powyżej, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeprowadzaniu symulacji kosztów za pośrednictwem Kalkulatora dostępnego w Serwisie, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika karty Kalkulatora lub strony internetowej Serwisu.
 7. Niektóre z Usług świadczonych w Serwisie mogą wymagać posiadania Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 8. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 9. W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje rejestracji.
 10. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 11. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
 12. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 13. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 14. Każdy Użytkownik Serwisu może korzystać z Usługi Zlecenia nadania Przesyłki za pośrednictwem Serwisu. Usługa świadczona jest przez czas oznaczony, do momentu wypełnienia i przesłania przez Użytkownika interaktywnego formularza Zlecenia za pośrednictwem Serwisu, na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu.
 15. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysłania do Usługodawcy wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.  Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu  formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 16. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 17. Usługodawca może uzgodnić z każdym Użytkownikiem indywidualne zasady świadczenia Usług.
 18. Użytkownik będący Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

V. ZLECENIE NADANIA PRZESYŁKI

    1. Usługodawca nie świadczy Usług w zakresie transportu, przewozu czy doręczania Przesyłek do adresatów. Usługodawca nie jest również drugą stroną umów w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Użytkownik dokonując Zlecenia wchodzi w stosunki prawne (zawiera umowę) z Przewoźnikiem.
    2. Usługodawca może działać w imieniu i na rzecz Przewoźnika, przy określonych czynnościach w ramach przyjęcia i realizacji Zlecenia, z wyjątkiem wykonania usługi w zakresie realizacji Zlecenia.
    3. Zlecenie, zgodnie z informacjami w Serwisie może być realizowane przez 2 (dwóch) lub większą liczbę Przewoźników, na poszczególnych etapach jego realizacji.
    4. Usługodawca udostępnia wyłącznie infrastrukturę za pośrednictwem, której Użytkownik może Zlecić nadanie Przesyłki, jak również przeglądać informacje o Przewoźnikach oraz ich usługach.
    5. W celu dokonania Zlecenia nadania Przesyłki, Użytkownik korzysta z interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie (dalej jako ,,Formularz Zlecenia”), wypełniając pola oznaczone jako obowiązkowe. Wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Formularza Zlecenia stanowi ofertę Użytkownika skierowaną do Przewoźnika, w zakresie zlecenia mu usługi przewozu i doręczenia Przesyłki na zasadach zgodnych z Regulaminem Przewoźnika.
    6. Usługodawca informuje, że każdy z Przewoźników samodzielnie ustala zasady realizowania przez niego usług w zakresie przewozu i doręczenia Przesyłek, w tym w szczególności udostępniając we własnym zakresie stosowne dokumenty regulujące te zasady – Regulaminy Przewoźników czy listy towarów zabronionych. Każdy Użytkownik przed dokonaniem Zlecenia nadania Przesyłki, jest zobowiązany zapoznać się z zasadami świadczenia Usług przez wybranego Przewoźnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
    7. Oprócz wymogów wskazanych w ppkt. 7 powyżej oraz indywidualnie ustalonych przez Przewoźnika zasad, Usługodawca na stronach Serwisu, wskaże listę towarów, które nie mogą być objęte Zleceniem Nadania.
    8. Na podany przez Użytkownika w Formularzu Zlecenia adres e-mail, Usługodawca w imieniu Przewoźnika prześle informacje o przyjęciu jego oferty, o której mowa w ppkt. 6 powyżej. W tym momencie zawarta zostaje umowa między Użytkownikiem a Przewoźnikiem.
    9.  W przypadku wybranych Przewoźników, Użytkownik po zawarciu umowy o której mowa w ppkt. 8 powyżej, może z wygenerować z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu list przewozowy.
    10. Użytkownik może z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu dokonać Zlecenia Nadania przesyłki wyłącznie do wartości nieprzekraczającej równowartość 150 (sto pięćdziesiąt) Euro. Przesyłki powyżej wartości, o której mowa w zdaniu poprzednim, mogą być Zlecane wyłącznie po uprzednim indywidualnym ustaleniu z Usługodawcą. W tym celu Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą w sposób wskazany w pkt. I Regulaminu.

VI. PŁATNOŚCI

    1. Usługodawca w imieniu Przewoźnika prezentuje w Serwisie koszty realizacji Zlecenia nadania przez Przewoźnika. Ceny podawane będą w złotych polskich i będą zawierały wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
    2. Użytkownik dokonuje płatności za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. Użytkownik dokonuje płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin. W przypadku wybrania przez Użytkownika tzw. przelewu tradycyjnego, Użytkownik jest zobowiązaniu do dokonania płatności w terminie 10 (dziesięciu) dni.
    3. W przypadku braku płatności Użytkownika w terminie, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej, Usługodawca w imieniu Przewoźnika może kontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika płatności w terminie, o którym mowa w ppkt. 2 oraz w dodatkowym 3-dniowym terminie, Przewoźnik jest uprawniony do odstąpienia od umowy świadczenia usługi objętej Zleceniem, co będzie skutkowało brakiem realizacji Zlecenia Użytkownika.
    4. Obsługiwanie płatności przez Agenta Rozliczeniowego nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.
    5. Usługodawca przekaże Użytkownikowi elektroniczną fakturę obejmującą płatność, o której mowa w ppkt. 2, na podany w trakcie dodawania Zlecenia adres e-mail.
    6. Usługodawca może przewidzieć odrębne zasady w zakresie płatności dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami, o czym mowa w pkt. VII niniejszego Regulaminu.

VII. ODRĘBNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DLA PRZEDSIEBIORCÓW

    1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom będącym Przedsiębiorcom świadczenie Usług na odrębnych, indywidualnie uzgodnionych warunkach.
    2. W celu rozpoczęcia współpracy na preferencyjnych zasadach, o których mowa w ppkt. 1 powyżej, Przedsiębiorca kontaktuje się z Usługodawcą we wskazany w pkt. I Regulaminie sposób.
    3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usług dla Przedsiębiorcy bez podania przyczyny.
    4. Użytkownik będący Przedsiębiorcą, w ramach korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany do Podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
    5. Usługodawca może zobowiązać Użytkownika będącego Przedsiębiorcą do przesłania drogą elektroniczną kopii wskazanych dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzoną przez niego działalność gospodarczą, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
    6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika, o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.
    7. Usługodawca może zaoferować Przedsiębiorcy dokonywanie rozliczeń po realizacji przez Przewoźników Zlecenia Nadania, w tym wystawiania faktur zbiorczych obejmujących Zlecenia w indywidualnie uzgodnionym okresie rozliczeniowym, przy czym standardowe warunki przewidują wystawienie takiemu Użytkownikowi zbiorczej faktury raz w miesiącu lub po osiągnięciu przez niego salda należności w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych, oraz 7-dniowy termin zapłaty takiej faktury.
    8. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług dla Przedsiębiorcy, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług,  ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika danych, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:
   1. w przypadku powzięcia podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin Serwisu, Regulaminy Przewoźników lub obowiązujące przepisy prawa,
   2. w przypadku jakiejkolwiek zaległości w płatnościach na rzecz Usługodawcy,
   3. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu, jak również do realizacji Zlecenia.
 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych Użytkowników.
 5. Usługodawca ma również prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy, w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem, w przypadkach wskazanych w pkt. VIII pkt. 8, po wcześniejszym uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Przewoźnika z wszelkich obowiązków lub zobowiązań, w tym w szczególności z realizowanej w ramach świadczonych przez niego usług i zobowiązań wynikających z realizacji Zleceń, odpowiada wyłącznie ten podmiot. 
 3. Usługodawca względem Użytkownika ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Użytkownika z winy umyślnej Usługodawcy. Odpowiedzialność Usługodawcy, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa, jest ograniczona do kwoty 600 (sześćset) złotych.

X.  REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostaje wyłączona.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: MEEST POLSKA sp. z o.o., ul. Transportowców 5, 39-200 Dębica, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@paczkadoukrainy.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Reklamacje dotyczące usług czy czynności wykonywanych przez Przewoźnika, powinny być zgłaszane do Przewoźnika i w procedurze przewidzianej przez tego Przewoźnika. Usługodawca może udzielić Użytkownikowi wsparcia w celu prawidłowego skierowania reklamacji w zakresie działań Przewoźnika. 
 6. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
   2. konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorca, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.
 6. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: info@paczkadoukrainy.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu  z upływem 14 dni od  tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 8. W sytuacji, o której mowa w ppkt.7 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
 9. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 10. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z zapisami Regulaminów Przewoźników, zastosowanie mają zapisy niniejszego Regulaminu.